facebook
млечни продукти

За нас

Мандрата е собственост на СД”Лаф-Велизаров и сие” и се намира в близост до с.Дъбравка, общ.Белоградчик. Предприятието е разположено на площ от 4,8 декара и включва производствени, складови, битови, обслужващи помещения, парокотелно и двор.
Разполага с модерна техника за прием и преработка на мляко и производствени направления за кашкавал, извара, кисело мляко, сирене и деликатес.
В предприятието работят както утвърдили се в областта си специалисти така и нови кадри усвояващи бързо спецификата на производството.

кисело мляко

Ново!!!

Кисело мляко 3,6% е най-новия продукт на Дубравия. Произведено от Българска закваска изолирала микроорганизмите в българската природа.

Произвежданите основни марки „Дубравия” и „Билалица” са добре познати на потребителя

Суровината

млечни продукти

Към момента изкупуваната суровина е произведена в български ферми намиращи се основно в планински или полупланински райони на северозападна България. Млекопреработвателното предприятие изкупува суровина от лицензирани ферми ...

Реализация

производство на млечни продукти

Дистрибуцията се извършва от водещи търговски фирми основно в 11 областни центъра на България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Варна, София, Перник, Пазарджик, Пловдив, Бургас, а също и по големи градове на страната ...

СД „Лаф- Велизаров и С-ие“ стартира изпълнението на одобрен за финансиране  проект Модернизация, разширение и реконструкция на млеко-преработвателно предприятие, парокотелна централа и локална пречиствателна станция за битови и промишлени отпадъчни води“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.  Дружеството има сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 05/04/2/08/00268 от 10.08.2016г.

Проектът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност  на одобрените разходи за финансиране е 3 137 371.19 лв. Размерът на одобрената субсидия е 1 568 685,61 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е 10.08.2019г.

Основните цели и планирани резултати са:

Инвестициите, чрез които ще се постигнат целите на проекта са модернизация и разширение на съществуващата производствена сграда.Планиран е сериозен набор от допълнителни високо ефективни машини, съоръжения и оборудване за преработка на мляко като всички те ще отговарят на изискванията за безопасност и сигурност на храните. Проектът акцентира и върху подобряване на енергийната ефективност -  планирано е изграждане на ново парокотелно помещение както и закупуването и монтажа  на котел на твърдо гориво.Друг съществен елемент на проектът е строителството и оборудването на високотехнологична пречиствателна станция за отпадни води. По този начин по-високият капацитет в никакъв случай няма да причинява замърсяване на околната среда като предприятието ще отговори на всички изисквания по отношение на опазване на околната среда, осигуряване на безопасност на храните и гарантиране на високо качество на продукцията.